ALGEMENE VOORWAARDEN DE TEGEL EXPERT GROEP (DE TEGEL EXPERT - DE BADKAMER EXPERT)


ARTIKEL 1 WERKINGSSFEER


 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens TEG en gaan samen met de verkorte algemene voorwaarden zoals vermeld worden bij elke offerte/overeenkomst.
 • Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

ARTIKEL 2 DEFINITIES


In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • TEG: Tegel Expert Groep, gevestigd te Zwijndrecht onder KvK nr. 76003051 met handelsnamen ‘De Tegel Expert’, ‘De Badkamer Expert’ en ‘De Vloeren Outlet Tegels’.
 • Consument: opdrachtgever in de vorm van natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf
 • Klant: degene met wie de Tegel Expert Groep een overeenkomst is aangegaan.
 • De Badkamer Expert / De Tegel Expert: opdrachtnemer die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf
 • Partijen: TEG en klant samen.
 • Werk: het totaal van de tussen de consument en De Badkamer Expert / De Tegel Expert overeengekomen werkzaamheden en de daarbij behorende goederen ten behoeve van de badkamerinstallatie
 • Badkamerinstallatie: alle voorzieningen die zijn bestemd voor gebruik, distributie, opslag of afvoer van water en/of elektriciteit in de badkamer, waaronder begrepen sanitair, (vloer)verwarming en ventilatiesystemen
 • Meer- en minderwerk: door de consument gewenste toevoegingen aan respectievelijk verminderingen van het overeengekomen werk die leiden tot bijbetaling boven of inhouding op de overeengekomen aanneemsom
 • Levering Af-magazijn: Materialen zijn geleverd en door de klant aanvaard zodra materialen in of op de vervoermiddelen zijn geladen.
 • Levering Franco: Materialen zijn geleverd en door de klant aanvaard zodra materialen ter plaatse*zijn aangevoerd. * Materialen worden niet verder vervoerd dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar/bevaarbaar en veilig gemaakt terrein kan komen.
 • Rembours: betaling bij aflevering.
 • TEG-monteur: tegelzetter, -legger of -verwijderaar of vloerverwarmingsspecialist werkend in opdracht van TEG
 • TEG-montage/dienstverlening: het plaatsen of verwijderen van tegelvloer of wand door TEG of het installeren van vloerverwarming
 • Onderhoud: alle periodieke werkzaamheden die gericht zijn op bedrijfszekere en veilige werking van de badkamerinstallatie
 • Service: het geheel van handelingen gericht op onderzoek naar en/of verhelpen van de oorzaak van een onverwacht opgekomen gebrek, zoals storing, verstopping of lekkage
 • Overeenkomst: door partijen bevestigde aanbieding.
 • Geschillencommissie: Geschillencommissie Installerende Bedrijven van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken, Postbus 90600, 2509 LP

ARTIKEL 3 OFFERTES EN AANBIEDINGEN

 • Alle offertes en aanbiedingen van De Badkamer Expert zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 • De Badkamer Expert kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen verzenden administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 • Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is De Badkamer Expert daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij De Badkamer Expert anders aangeeft.
 • Een samengestelde prijsopgave verplicht De Badkamer Expert niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 • De van het aanbod deel uitmakende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door De Badkamer Expert of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van De Badkamer Expert. Zij mogen niet zonder zijn toestemming aan derden ter hand worden gesteld of getoond. Zij mogen evenmin zonder zijn toestemming worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door De Badkamer Expert gedaan verzoek franco aan hem te worden toegezonden.
 • Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeenkomen.

ARTIKEL 4 AANVAARDING

 • Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt De Badkamer Expert zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
 • Mondelinge aanvaarding van klant verbindt De Badkamer Expert slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.
 • Eventueel gemaakte afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door personeel, vertegenwoordigers, agenten of tussenpersonen binden Tegel Expert Groep B.V. slechts indien, en voor zover deze door haar schriftelijk zijn bevestigd.

ARTIKEL 5 ANNULERING

 • Wanneer de klant een opdracht tot aanbrengen annuleert, is de klant aan TEG vergoeding verschuldigd van de overeengekomen aanbrengprijs volgens onderstaande schema:
 • - Bij annuleren langer dan 8 weken van de plaatsingsdag: 25%
 • - Bij annuleren tussen 8 en 4 weken van de plaatsingsdag:50%
 • - Bij annuleren tussen 4 en 2 weken van de plaatsingsdag:75%
 • - Bij annuleren binnen 2 weken van de plaatsingsdag: 100%
 • Bij ontbreken van een afgesproken aanbrengprijs, gelden de adviesprijzen van de BOVATIN op het moment van annuleren.
 • Een annulering geschiedt bij voorkeur schriftelijk. Bij een mondelinge annulering bevestigt de ondernemer dit schriftelijk.
 • Bij de koop van een badkamer/toilet kan een consument binnen 2 dagen, beginnend de dag na het sluiten van de koop, schriftelijk annuleren tegen een sterk gereduceerd percentage van 5% van de koopsom met een minimum van € 500. Als de consument geen e-mailadres van de ondernemer heeft, dan kan hij ook per aangetekende brief annuleren. Hij bewijst dan via het gedateerde verzendbewijs dat verzending van de brief binnen 2 dagen is gebeurd.
 • Annuleren is niet mogelijk voor het deel van de overeenkomst dat al is uitgevoerd en/of geleverd.

ARTIKEL 6 PRIJZEN

 • Alle prijzen die TEG hanteert zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 • Alle prijzen die TEG hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn websites of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan TEG te allen tijde wijzigen.
 • Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die TEG niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 • De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door TEG vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 • Indien partijen voor een dienstverlening door TEG een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen

ARTIKEL 7 VERPLICHTINGEN VAN DE BADKAMER EXPERT

 • De Badkamer Expert zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden van De Badkamer Expert, tenzij anders overeengekomen. Indien de opdracht van de consument aan De Badkamer Expert strekt tot het verlenen van service, is De Badkamer Expert verplicht om zich in te spannen om de oorzaak van het gebrek op te sporen en vervolgens de oorzaak van het gebrek te verhelpen.
 • De Badkamer Expert neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht,
 • De Badkamer Expert is verplicht de consument te wijzen op de op het eerste gezicht kenbare en voor het werk relevante:
 • - onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
 • - onjuistheden in de door de consument verlangde werkwijzen en constructies;
 • - gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
 • - (bodem)verontreiniging, milieubelastende stoffen en/ of bacteriën (zoals bijvoorbeeld asbest en legionella) in of bij de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
 • - gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld;
 • - onjuistheden in de door of namens de consument verstrekte gegevens;
 • Al het voorgaande voor zover deze zich voor of tijdens de uitvoering van het werk aan De Badkamer Expert openbaren en De Badkamer Expert terzake deskundig moet worden geacht.
 • De Badkamer Expert vrijwaart de consument tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van zijn werk is toegebracht en te wijten is aan de nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de De Badkamer Expert zelf of van zijn ondergeschikten of van andere door hem bij de uitvoering van het werk ingeschakelde hulppersonen.

ARTIKEL 8 GETOOND EN GELEVERD PRODUCT

 • Tegels worden gemaakt van natuurlijke grondstoffen. Nuances- en kleurafwijkingen liggen daarom in de aard van het product. Getoonde monsters zijn daarom altijd doorsnee-monsters.
 • Ten aanzien van de hoedanigheid en kwaliteit kunnen aanvullende bepalingen/uitsluitingen door TEG-leveranciers van toepassing zijn.
 • Bijzondere verkoop- en leveringsvoorwaarden voor keramische wand- en vloertegels en aanverwante artikelen zijn van toepassing.
 1. Geglazuurde tegels
  Klant dient de producten die door TEG zijn geleverd voor verwerking te controleren op haarscheuren. Na verwerking van de geleverde producten kan geen aanspraak op garantie worden gemaakt door klant of derden aan TEG. Het optreden van haarscheuren na levering en aanvaarding van het verkochte geeft geen grond voor afkeuring of schadevergoeding.

  Toelichting

  Haarscheuren in geglazuurde materialen treden op wanneer een spanningsverschil ontstaat tussen de glazuurlaag en de drager van de glazuurlaag. Door de producenten van geglazuurde tegels wordt, gezien de veelheid van factoren die tot optreden van spanningsverschillen kunnen leiden, geen enkele garantie met betrekking tot haarscheuren gegeven.

 2. Hoogglans of gepolijste vloertegels
  TEG verstrekt geen garantie op hoogglans- of gepolijste vloertegels

  Toelichting:

  De oppervlakte van hoogglans- en gepolijste vloertegels is veel kras- en slijtgevoeliger dan van matte gres-porseleinen keramische tegels, daarnaast is de kans op intrekken van vuil en dergelijke in de oppervlakte van de hoogglans en gepolijste tegels groot. Hierdoor geeft TEG geen garantie aan de klant of derden op krassen, slijtage en intrekken van vuil en dergelijke op of in de oppervlakte van de hoogglans en gepolijste vloertegels.

ARTIKEL 9 KEURING EN RECLAME ALGEMEEN

 • In geval van geringe afwijkingen in maat, gewicht en/of kleur of in oppervlaktestructuur heeft de klant niet het recht om af te keuren. Hierbij verwijzen wij naar het voorgaande

ARTIKEL 10 KEURING EN RECLAME

 • Klant is gehouden om toe te leveren materialen voor de verwerking ervan onmiddellijk bij aankomst op de plaats van (af)levering te controleren op transportschade, hoeveelheid en hoedanigheid. Eventuele transportschade en afwijkingen van de overeengekomen hoeveelheid materialen en/of hoedanigheid dienen op straffe van verval van recht tot het claimen van deze schade op de vrachtbrief e.d. te worden vermeld en tevens binnen 24 uur na aflevering door klant schriftelijk aan TEG te worden gemeld.
 • De geleverd geleverde producten dienen door klant voor verwerking gecontroleerd te worden op fabricaat, type, kaliber, tono (kleurnummer) en gebreken. Mogelijke gebreken dienen binnen 24 uur na levering schriftelijke gemeld te worden. Na deze periode nemen wij geen klachten in behandeling.
 • Het recht van de klant om zich erop te beroepen dat de materialen niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt bij niet ten tijde van de aflevering zichtbare tekortkomingen indien de klant niet binnen 8 dagen nadat hij de tekortkoming redelijkerwijs had kunnen ontdekken de TEG hiervan schriftelijk op de hoogte stelt onder opgave van de aard van de tekortkoming en het aantal producten waarbij de tekortkoming werd geconstateerd.
 • De gehele partij of een tegelsoort daaruit, waartegen klant bezwaar heeft gemaakt, moet totdat TEG deze bezwaren heeft onderzocht –hetgeen hij met spoed verplicht is te doen- in staat van aanvoer, ongesorteerd, onverwerkt en onbewerkt gelaten te worden.
 • Keuring en reclamatie rechten vervallen na verwerking van de geleverde producten of na invoering van de geleverde producten in het verwerkingsproces.
 • Klant wordt geacht bekend te zijn met de montage- en onderhoudsvoorschriften behorende bij de levering door TEG zoals deze luiden op de dag van het tot stand komen van de overeenkomst. Klant zal conform deze voorschriften handelen.

ARTIKEL 11 TEG-MONTAGE/INSTALLATIE/DEMONTAGE

 • Hoewel TEG zich inspant alle (de-)montage en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt TEG hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.
 • Wanden, vloeren en vensterbanken dienen geschikt te zijn voor het plaatsen van tegels. Hiermee wordt bedoeld dat de ondergrond te lood (wanden), vlak (wanden en vloeren), waterpas (vloer) alsmede voldoende droog is, zodat zonder enige voorbehandeling de tegels hierop gezet c.q. gelijmd kunnen. De beoordeling van het voorgaande is aan TEG met inachtneming van de algemeen geldende normen.
 • Kosten voor het geschikt maken van vloeren, wanden of vensterbanken ten behoeve van het aanbrengen van tegels zoals in het voorgaande art. 25-2 vermeld, komen voor rekening van de klant. Indien mogelijk doet TEG vooraf opgave van de kosten.
 • Wanneer de ondergrond door TEG ondeugdelijk is bevonden, maar de klant beslist de ondergrond zo te laten en de tegels te laten plaatsen, is de oplevering van de werkzaamheden voor risico van de kant.
 • De TEG-monteur plaatst de tegels in de richting van zijn goeddunken, tenzij vooraf anders is afgesproken of geoffreerd.
 • TEG aanvaardt bij freeswerk ten behoeve van vloerverwarming geen aansprakelijkheid voor pijpleidingen die minder dan 2,5cm onder het oppervlak zijn geplaatst.
 • TEG aanvaardt bij het verwijderen van een tegelvloer geen aansprakelijkheid voor eventueel aanwezige vloerverwarming.
 • Vloerverwarming moet minimaal 2 dagen voordat de tegels worden gelegd uitgeschakeld worden.
 • Tijdens de periode dat wij de badkamer/toilet renoveren, mogen er geen andere werklui in het pand zijn.
 • Tot 8 weken na het plaatsen van de tegelvloer mag eventuele vloerverwarming niet worden ingeschakeld. Volg het stookprotocol en verhoog de temperatuur geleidelijk.
 • Stook na het plaatsen van een nieuwe vloer nooit in een keer voluit.

ARTIKEL 12 VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT

 • De consument stelt De Badkamer Expert in de gelegenheid het werk te verrichten.
 • De consument zorgt er voor dat De Badkamer Expert tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en de door hem voor het werk te verschaffen gegevens. De Badkamer Expert geeft hiervoor desgewenst aanwijzingen op zijn vakgebied.
 • De consument verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor zijn rekening.
 • De consument draagt zorg voor een ongestoord gebruik van de opslagruimte en zorgt als een goedbewaarder voor de zaken in de opslagruimte.
 • De consument dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van De Badkamer Expert behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient de consument De Badkamer Expert hiervan tijdig in kennis te stellen.
 • Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door een omstandigheid die voor risico van de consument komt, dan dient de consument de daaruit voor De Badkamer Expert voortvloeiende schade te vergoeden indien deze aan de consument kan worden toegerekend.
 • De consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
 • - onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
 • - onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen;
 • - gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
 • - (bodem)verontreiniging, milieubelastende stoffen en/ of bacteriën (zoals bijvoorbeeld asbest en legionella) in of bij de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
 • - gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld;
 • - onjuistheden in de door of namens de consument verstrekte gegevens;
 • Dit laat onverlet de waarschuwingsplicht van De Badkamer Expert op grond van artikel 5 lid 3.
 • In geval van een tekortkoming van De Badkamer Expert bij de uitvoering van de overeenkomst wijst de consument De Badkamer Expert daar schriftelijk op, met een duidelijke omschrijving van de tekortkoming en met een redelijke termijn om de tekortkoming te herstellen, tenzij De Badkamer Expert reeds door de enkele tekortkoming in verzuim is.

ARTIKEL 13 BETALINGEN EN BETAALTERMIJNEN

 • De Badkamer Expert mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 30% van het overeengekomen bedrag verlangen.
 • Het restantbedrag moet uiterlijk 2 werkdagen voor het afleveren van de tegels/sanitair zijn bijgeschreven op de bankrekening van De Badkamer Expert, tenzij De Badkamer Expert de tegels plaatst, verwijdert of wanneer het installatie van Sanitair betreft. In dat geval moet het restantbedrag uiterlijk 2 werkdagen voordat de werkzaamheden plaatsvinden zijn bijgeschreven op de bankrekening van De Badkamer Expert.
 • Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de consument het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat De Badkamer Expert de consument een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 • De Badkamer Expert behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling of een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

ARTIKEL 14 GEVOLGEN NIET-TIJDIG BETALEN

 • Betaalt de consument niet binnen de overeengekomen termijn, dan is De Badkamer Expert gerechtigd een wettelijke rente per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de consument in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 • Wanneer de consument in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan De Badkamer Expert.
 • De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 • Wanneer de consument niet tijdig betaalt, mag De Badkamer Expert zijn verplichtingen opschorten totdat de consument aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de consument, zijn de vorderingen van De Badkamer Expert op de consument onmiddellijk opeisbaar.
 • Weigert de consument zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door De Badkamer Expert, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan De Badkamer Expert te betalen.

ARTIKEL 15 BEËINDIGING VAN HET WERK IN ONVOLTOOIDE STAAT

 • De consument kan de uitvoering van het werk te allen tijde geheel of gedeeltelijk beëindigen.
 • Partijen zullen over en weer meewerken aan een gezamenlijke vastlegging van de feitelijke toestand van het werk op het moment van oplevering in onvoltooide staat.
 • Tot op het moment van oplevering in onvoltooide staat is De Badkamer Expert verplicht, tegen vergoeding, maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van de schade.
 • De consument zal De Badkamer Expert de hem toekomende aanneemsom vergoeden, vermeerderd met de kosten van de in lid 3 bedoelde vergoeding(en) alsook met andere door de beëindiging ontstane kosten en verminderd met het niet geleverde en de niet gemaakte kosten.
 • Indien een prijsvormingsmethode is gehanteerd waarbij geen aanneemsom was vastgesteld, vergoedt de consument aan De Badkamer Expert de door De Badkamer Expert aan het werk bestede loon- en materiaalkosten, de in lid 3 bedoelde vergoeding(en), de andere door de beëindiging ontstane kosten, alsook de gederfde winst die De Badkamer Expert over het gehele werk zou hebben genoten.

ARTIKEL 16 MEER- EN MINDERWERK

 • Bij de prijsvormingsmethode aanneemsom kunnen opdrachtgever en De Badkamer Expert, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, meer- en minderwerk overeenkomen. Daarbij maken zij afspraken over het extra uit te voeren werk ten opzichte van de oorspronkelijke overeenkomst en de gevolgen daarvan voor de prijs en de oplevering.
 • Als het totaal aan te verrekenen minderwerk het totaal aan te verrekenen meerwerk overtreft, heeft De Badkamer Expert recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil van deze totalen. Dit geldt niet voor zover het minderwerk het gevolg is van een verzoek van De Badkamer Expert om minder te mogen uitvoeren dan in de overeenkomst was bepaald.
 • In geval van door de opdrachtgever opgedragen meerwerk kan De Badkamer Expert alleen aanspraak maken op een verhoging van de prijs, indien zij de opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de opdrachtgever dit zelf reeds had moeten begrijpen.
 • Indien minder wordt uitgegeven dan in de offerte begroot dan geldt dit niet als minderwerk, tenzij er op verzoek van de opdrachtgever artikelen uit de stelpost zijn gehaald. In dat geval geldt de afwijking van de stelpost als minderwerk.
 • Meer- en minderwerk wordt voor of bij de opdracht daartoe schriftelijk vastgelegd, behoudens in spoedeisende omstandigheden.
 • Het ontbreken van een document laat de aanspraken van De Badkamer Expert en opdrachtgever op verrekening van meerwerk en minderwerk onverlet. In dat geval rust het bewijs van de opdracht op degene die de aanspraak maakt.

Artikel 17 OVERMACHT

 • De Badkamer Expert is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Consument indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop De Badkamer Expert geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor De Badkamer Expert niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. De Badkamer Expert heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat De Badkamer Expert zijn verbintenis had moeten nakomen.
 • De Badkamer Expert kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 • Indien De Badkamer Expert ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is De Badkamer Expert gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 18 EIGENDOMSVOORBEHOUD

 • De Badkamer Expert blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de consument volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van De Badkamer Expert op grond van wat voor met De Badkamer Expert gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 • Tot die tijd kan De Badkamer Expert zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 • Voordat het eigendom is overgegaan op de consument, mag de consument de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 • Indien De Badkamer Expert een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft De Badkamer Expert het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Artikel 19 RECHT VAN RECLAME

 • Zodra de consument in verzuim is, is De Badkamer Expert gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de consument geleverde producten.
 • De Badkamer Expert roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 • Zodra de consument op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de consument de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan De Badkamer Expert, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
 • De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de consument.

ARTIKEL 20 GARANTIE

 • Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor TEG enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.
 • De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
 • De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 • Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.
 • Er is geen garantie op het verkleuren van voeg- en kitwerk.

ARTIKEL 21 OPSCHORTINGSRECHT

 • Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten

ARTIKEL 22 RETENTIERECHT

 • TEG kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van TEG heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan TEG. 3. TEG is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

ARTIKEL 23 VERZEKERING

1. De consument verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden

 • tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal, geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
 • zaken van TEG die bij de consument aanwezig zijn
 • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

2. De consument geeft op eerste verzoek van De Badkamer Expert de polis van deze verzekeringen ter inzage.


ARTIKEL 24 GESCHILLEN

 • Geschillen tussen de consument en De Badkamer Expert over de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst kunnen zowel door de consument als De Badkamer Expert aan de geschillencommissie worden voorgelegd.
 • De geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien de consument zijn klacht eerst aan De Badkamer Expert heeft voorgelegd.
 • Nadat de klacht aan De Badkamer Expert is voorgelegd, dient het geschil uiterlijk 3 maanden na het ontstaan daarvan bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. Voor de behandeling van het geschil is een vergoeding verschuldigd.
 • Wanneer de consument een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is De Badkamer Expert aan deze keuze gebonden.
 • Wanneer De Badkamer Expert een geschil wil voorleggen aan de geschillencommissie, moet hij eerst de consument schriftelijk vragen zich binnen een maand uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De Badkamer Expert dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
 • De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de geschillencommissie gebeurt in de vorm van bindend advies.
 • Uitsluitend de gewone rechter dan wel de hierboven genoemde geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Artikel 25 AANSPRAKELIJKHEID

 • 1. De Badkamer Expert is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 • 2. Indien De Badkamer Expert aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 • 3. De Badkamer Expert is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 • 4. Indien De Badkamer Expert aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

ARTIKEL 26 GEVOLGEN NIETIGHEID OF VERNIETIGBAARHIED

 • Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 • Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat De Badkamer Expert bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

ARTIKEL 27 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 • Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 • De Nederlandse rechter in het arrondissement waar De Badkamer Expert is gevestigd/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

ARTIKEL 28 WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN

 • Na oplevering van de badkamer/toilet door De Badkamer Expert dient de opdrachtgever zorg te dragen voor het verdere onderhoud / schoonmaak van het tegelwerk en sanitair.
 • Het tegelwerk dient uitsluitend met lauw water verdund met schoonmaakazijn te worden gereinigd. In geen geval mogen bij de reiniging zuurhoudende producten worden toegepast. De Badkamer Expert verwijst uitdrukkelijk naar de gebruiksaanwijzing van de door opdrachtgever te gebruiken schoonmaakmiddelen.